Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis: Protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.dicaro.sk je:
DICARO, s.r.o.
Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca
zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, Vložka číslo:  64968/L
IČO: 50136135
DIČ: 2120193130

DIMAX GROUP, s.r.o. (výroba kozmetických a relaxačných lehátok)
Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca
zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, Vložka číslo: 65893/L
IČO: 50378236
DIČ: 2120298433

Telefón: +421 905 941 034
Email: eshop@dicaro.sk

Platby:
DICARO, s.r.o.:
Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA
IBAN: SK09 8330 0000 0024 0106 1786

DIMAX GROUP, s.r.o.:
Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA
IBAN: SK05 8330 0000 0027 0106 1809

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P. O. BOX B-89
011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156
022 01 Čadca
041-430 26 12, 0903 802451

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Podľa občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov.

V prípade reklamácie pošle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail.

Odkaz na stiahnutie reklamačného protokolu: REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Reklamovaný tovar zasielajte formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru na dobierku nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v súlade s hygienickým štandardom.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že bude vada tovaru neodstrániteľná a predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok alebo zákazník si nebude želať podobný výrobok, vráti predávajúci zákazníkovi plnú cenu vrátane poštovného a balného, ktorú za tovar zaplatil najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

  • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením –
  • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
  • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom – zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
  • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
  • mechanickým poškodením
  • roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Pre alternatívne riešenie sporov môžete využiť aj nasledujúce dve pracoviská:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P. O. BOX B-89
011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156
022 01 Čadca
041-430 26 12, 0903 802451

Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami, obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu  DICARO, s.r.o., Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca, DIMAX GROUP, s.r.o., Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca, e-mail: eshop@dicaro.sk
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odkaz na stiahnutie formuláru na odstúpenie od zmluvy: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po zaslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade zmluvy o službách : Ak sa má začať poskytovať služba pred uplynutím lehoty na odstúpenie alebo ak ste požiadali o začatie poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty určenej na odstúpenie, po úplnom poskytnutí  služby zaniká právo na odstúpenie od služby. Máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám  doručili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.