Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Spoločnosť:
DICARO, s.r.o., Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca, zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, Vložka číslo:  64968/L, IČO: 50136135, DIČ: 2120193130

DIMAX GROUP, s.r.o. (výroba kozmetických a relaxačných lehátok), Kukučínova 34/20, 022 01 Čadca, zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, Vložka číslo: 65893/L, IČO: 50378236, DIČ: 2120298433
Telefónne číslo: (+421) 905 941 034, pracovné dni, pondelok – piatok 09:00 – 17:00
e-mail pre zákazníkov: eshop@dicaro.sk

prevádzkovateľ internetového obchodu www.dicaro.sk prehlasuje, že vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame so súhlasom klienta. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1 SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie č. 2016/679“):

 • meno a priezvisko
 • ulica a číslo popisné
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi DICARO, s.r.o., DIMAX GROUP, s.r.o. a zákazníkom
 • Webové metriky a analytiky o správaní na internetovej stránke www.dicaro.sk

1.2 ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky, telefonickej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou, prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí (kontakty nájdete v bode 5). Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).

Komunikácia a zákaznícka podpora. Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:

 • pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
 • pomoc s dokončením vašej objednávky,
 • podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
 • získanie ďalších potrebných informácií

Marketingové ponuky. V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu („Newsletters“) využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno
 • priezvisko
 • mesto
 • e-mailová adresa

Súhlas s odoberaním Newsletters môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom e-maile. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo telefonicky kontaktovaním  +421 905 941 034

1.3 POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám alebo inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste vopred vyslovili súhlas. Vaše údaje môžu byť poskytnuté:

 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy (, Slovenská pošta, a.s.)
 • verejným orgánom (napr. Polícia SR, SOI) s cieľom poskytnúť požadované informácie v prípade kontroly

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2.  Zabezpečenie osobných údajov a doba spracovania

2.1 BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu.
Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
Osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi absolvovali školenie o bezpečnosti práce s osobnými údajmi.
Pracoviská , kde sa spracovávajú osobné údaje sú prístupné iba po zadaní hesla.
Vaše zákaznícke konto je zabezpečené heslom. Nikdy vaše osobné heslo neposkytujte iným osobám, používajte silné heslá a vždy sa nakoniec odhláste.
Spracovatelia osobných údajov, s ktorými spolupracujeme, nakladajú s osobnými údajmi v súlade s nariadením č. 2016/679.

2.2 OBDOBIE SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

3. Práva subjektu osobných údajov

 1. Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
 2. Na vyžiadanie je povinnosťou DICARO, s.r.o., DIMAX GROUP, s.r.o. poskytnúť nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi
 3. Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti „Môj účet“ vášho zákazníckeho účtu.
 4. Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
 5. Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.
 6. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
 7. Pokiaľ sa užívateľ domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením č. 2016/679, môže požiadať o vysvetlenie a požadovať nápravu nedostatkov.
 8. Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

4 Webové stránky

4. 1 SÚBORY COOKIES

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu vašim preferenciám používame súbory cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie cookies vo webovom prehliadači na vašom zariadení či využitím externého nástroja, napríklad tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/.V prípade, že zakážete použitie súborov cookies alebo zvolíte nevhodné nastavenia, môže byť funkčnosť stránok obmedzená.

4. 2 METRIKY A ANALYTIKY

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel

5. Kontakt

V prípade dodatočných otázok či nejasností nás kontaktujte e-mailom: eshop@dicaro.sk alebo telefonicky +421 905 941 034 počas pracovných dní v čase 9:00 – 17:00.

Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 1. 2. 2021.